Algemene voorwaarden en huisregels

De Oldenhof is een kleinschalig centrum dat zorg, opvang en begeleiding biedt aan kinderen en (jong) volwassenen met een zorg- en/of hulpvraag.

 

De Oldenhof
Jenny de Jong
Hoofdweg 84
7371 AK Loenen
06 – 10 28 36 91
info@de-oldenhof.nl

KvK 08176360
BTW NL114528913B02
NL 05 RABO 0147481287

Inschrijving

 • Dit gebeurt d.m.v. een inschrijfformulier. Elke deelnemer ontvangt de Algemene Voorwaarden.


Beëindiging lidmaatschap

 • Indien u niet meer gebruik wilt maken van de faciliteiten van Natural Horse Sense vragen wij u vriendelijk dit ruimschoots van tevoren aan te geven.


Lessen en lesgeld

 • Het betreffende lesgeld dient contant te worden voldaan, of vooraf over gemaakt te worden op bankrekeningnummer NL 05 RABO 014.74.81.287
  Voor trainingsdagen/weken gelden dezelfde betalingsvoorwaarden.
 • Het tarief is inclusief BTW en exclusief reiskosten. Voor bedrijven gelden andere tarieven, ex. BTW.
 • Op verzoek worden er facturen verstrekt.
 • Bij therapeutische begeleiding wordt er maandelijks en achteraf een rekening verstrekt i.v.m. SVB verantwoording.
 • Wanneer een afspraak wordt afgezegd door de klant dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven per telefoon met acceptabele redenen. Wanneer dit niet het geval is wordt er 100% aan de deelnemer doorberekend. Slecht weer is geen reden tot afzegging van een sessie! Voor trainingsdagen/weken gelden andere voorwaarden omtrent annuleren, in verband met de intensiviteit en duur van het bezoek. Een en ander in goed overleg.
 • Paardrijden en alcohol en drugs gaan niet samen. Indien blijkt dat een les niet door kan gaan wegens alcoholgebruik door de klant dan komen de kosten volledig voor rekening van de klant.
 • Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat de afspraak door NHS moet worden geannuleerd. Denk hierbij aan onvoorziene omstandigheden zoals: ziekte van paard of begeleiding, extreme weersomstandigheden waardoor er niet gewerkt kan worden ivm de veiligheid van mens en paard (gladheid).


Verzekering

 • NHS is in het bezit van een WA en Bedrijfsverzekering, de paarden zijn WA verzekerd.
  Verzekeraar: Univé
  Verzekering: Bedrijfsverzekering
  Polisnummer: 0485.147077
 • Tevens beschikt NHS over een Rechts Bijstand Verzekering Bedrijven via FNV
  NHS neemt geen verantwoording voor ongevallen van de deelnemers en/of paarden van deelnemers, ook niet ten opzichte van derden.
 • Deelnemers dienen zelf WA verzekerd te zijn.
 • Betreden van de NHS locatie en het leiden en geleiden van de paarden geschiedt op eigen risico.
 • Afspraken / bezoek op locatie van de deelnemer is voor eigen risico.


Risico – acceptatie

 • De deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid van welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de begeleiding.
 • De deelnemer neemt deel aan de begeleiding voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de begeleider geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 179 Boek 6 BW*. In geval van minderjarigheid van de deelnemer, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de begeleider voor dergelijke aanspraken door of namens de deelnemer.
  * Artikel 179 Boek 6 BW: De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier  aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben  ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.


Deelname

 • Paarden die de NHS locatie betreden, voor lessen, cursussen en training dienen correct geënt  en ontwormd te zijn, tevens WA verzekerd.
 • Voor gastpaarden is er een aparte paddock, weide en stal aanwezig.
 • Het betreden van de locatie door een gastpaard is volledig voor risico van de eigenaar / deelnemer en NHS kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte c.q.  verwonding en diefstal van paard / harnachement en trailer ten tijde van bezoek of stalling.
 • Dierenartskosten voortvloeiende uit een verblijf van uw paard bij NHS zijn voor uw rekening.
  Altijd in overleg met de eigenaar en wanneer niet bereikbaar neemt NHS de beslissing als zijnde haar eigen paard.
 • NHS zal er alles aan doen om uw paard zo zorgvuldig en veilig mogelijk te behandelen en verzorgen.
  Voer en trainings / behandelschema gaan altijd vooraf in overleg met de eigenaar.
 • Op de NHS locatie dient men ten allen tijde de aanwijzingen op te volgen v.w.b. de NHS paarden, gegeven door de begeleiding, in uw eigen veiligheid.
 • In geval van therapeutisch paardrijden geldt; Nieuwe deelnemers, welke bewoner zijn van dan wel onder verantwoordelijkheid resulteren van een instelling en/of instantie, moeten in principe in de eerste les worden begeleid.
 • Het dragen van een goedgekeurde cap, CE markering en EN – 1384 markering is verplicht.
 • Het dragen van een bodyprotector wordt aanbevolen voor kinderen tot 10 jaar.
 • Mens, dier en natuur dienen met respect behandeld te worden.
 • NHS beschikt over huisregels waaraan ten allen tijden voldaan dient te worden.
 • NHS beschikt over een calamiteiten-/evacuatieplan.
 • Honden helaas niet welkom i.v.m. onze eigen honden.